Trang chủ / Văn hóa / Phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan VHTTDL vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030”

Phê duyệt Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan VHTTDL vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030”

phe-duyet-de-an-to-chuc-dinh-ky-ngay-hoi-giao-luu-lien-hoan-vhttdl-vung-dong-bao-cac-dan-toc-thieu-so-theo-khu-vuc-va-toan-quoc-giai-doan-2021-2030